Regulamin konkursu "15 GB na 3 lata"

Regulamin konkursu “Hosting 15GB na 3 lata za free w HostMark 

 

  1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu jest Marek.pro Marek Drzewiecki, ul. Kościuszki 54 , 99-352 Dąbrowice , NIP: 775-259-66-54 

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator. 

1.3 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

1.4 Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/HostMarkpl/ (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

  1. Warunki uczestnictwa 

2.1 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 

2.2 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

2.3 Konkurs trwa od 15.06.2020 r do 23.06.2020 r do godziny: 20:59 

2.4 Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.06.2020 r za pośrednictwem FanPage. 

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

  1. Zadanie konkursowe 

3.1 Zadanie konkursowe: Odpowiedz w conajmniej kilku zdaniach na pytanie: “Czym według Ciebie powinna wyróżniać się dobra usługa hostingowa?. 

3.2 Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedź, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 

3.3 W konkursie zostanie wybrany 1 (jeden) zwycięzca. 

3.4 Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

 

  1. Nagroda 

4.1 Nagrodą w konkursie jest: usługa hostingu 15 GB na okres 3 lat 

4.2 Nagrodę można odebrać za pośrednictwem strony www.hostmark.pl za pomocą kontaktu za pośrednictwem formularza. 

4.3 Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.07.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność. 

4.4 Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

4.6  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

4.7 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

  1. Reklamacje 

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

5.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub na adres e-mail pomoc@hostmark.pl

5.4 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

  1. Postanowienia końcowe 

6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

6.2 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 

  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak usunąć cache DNS?

Aby wymusić odświeżenie cache DNS w systemie Windows należy 1) nacisnąć jednocześnie klawisz...

Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki?

W celu wyczyszczenia cache przeglądarki na danej witrynie w systemie windows należy użyć jednego...

Jak zmienić hasło do panelu DirectAdmin?

Aby zresetować zapomniane hasło do panelu directadmin należy skontaktować się z nami za pomocą...

Jak przekierować domenę na inny adres z poziomu DirectAdmin ?

W celu przekierowania domeny na inną logujemy się do panelu directadmin wybieramy domenę która...

Konfiguracja firewalla csf w DirectAdmin – odblokowanie, zdjęcie/założenie blokady dla adresu IP

Na wszystkich serwerach VPS lub dedykowanych z panelem DirectAdmin, konfigurowanych przez nas,...